PRIHLÁSTE SA NA ŠTÚDIUM VOJENSKEJ MEDICÍNY DO HRADCA KRÁLOVÉ – STAŇ SA PROFESIONÁLNYM VOJAKOM - LEKÁROM


PRIHLÁSTE SA NA ŠTÚDIUM VOJENSKEJ MEDICÍNY DO HRADCA KRÁLOVÉ – STAŇ SA PROFESIONÁLNYM VOJAKOM - LEKÁROM

Na základe „Dohody medzi Ministerstvom obrany Českej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o vysokoškolskom štúdiu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany“ budú v rámci prijímacieho konania na denné magisterské štúdium v študijnom programe Vojenské všeobecné lekárstvo v akademickom roku 2018/2019 prijímaní aj kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS).Študijný program Vojenské všeobecné lekárstvo je určený pre profesionálnych vojakov – praktických lekárov. Tvorí ho akreditovaný študijný program všeobecné lekárstvo, ktorý zabezpečuje Univerzita Karlova, Lekárska fakulta v Hradci Králové a vojensko-medicínska časť, ktorú zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotníctva v Hradci Králové. Študenti Fakulty vojenského zdravotníctva Univerzity obrany sú súčasne študentmi Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy.

Ako sa stať študentom:

1. krok – podanie prihlášky do 28. 2. 2018 na:
Lekárska fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové študijný program (obor) „Všeobecné lekárstvo“ – prihláška dostupná na stránke http://is.cuni.cz/studium/prijimacky  

2. krok – podanie prihlášky do 28. 2. 2018 na:
Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno, študijný program (obor) „Vojenské všeobecné lekárstvo“ - prihláška dostupná na stránke https://apl.unob.cz/Prihlaska/AppForm  

Dôležité! Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa musia podať na obidve fakulty!
3. krok – návšteva regrutačnej skupiny do 15. 3. 2018.

Po doručení prihlášok na Lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno budú uchádzačovi po 28.2.2018 zaslané z AOS pokyny pre ďalší postup. Uchádzač sa v zmysle pokynov prihlási aj do výberového konania na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka prostredníctvom regrutačných skupín. Kontakty na regrutačné skupiny a informácie sú uvedené na internetovej stránke www.vojak.mil.sk  

Pri pohovore na regrutačnej skupine uchádzač:
* vyplní predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR;
* absolvuje zdravotnú prehliadku, posúdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (pred podaním prihlášky môže uchádzač využiť konzultáciu svojej zdravotnej spôsobilosti u posudkového lekára regrutačnej skupiny, pod ktorú patrí podľa miesta trvalého bydliska).

Následne uchádzač absolvuje ďalšie previerky spojené s procesom výberu uchádzača do prípravnej štátnej služby OS SR:
a) previerku psychickej spôsobilosti – vykonáva sa psychodiagnostickým vyšetrením,
b) previerku fyzickej zdatnosti – vykonáva sa preskúšaním pohybovej výkonnosti v troch disciplínach:
* povinná disciplína je beh na 12 minút
* voliteľné disciplíny sú /možnosť výberu z dvojice cvikov/:
- člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov;
- ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy. 
 

Disciplína

Norma pohybovej výkonnosti (muži)

Norma pohybovej výkonnosti (ženy)

 beh na 12 minút (meter)

2 430

2 020

 ľah - sed s otáčaním trupu
(počet za 1 minútu)

44

36

 skok do diaľky z miesta (centimeter)

---

174

 zhyby na hrazde (počet)

6

---

 člnkový beh 10 x 10 metrov (sekunda)

27,7

30,9

 beh na 60 m (sekunda)

9,0

10,0

 

4. krok – po úspešnom absolvovaní výberového konania bude pozvaný na vykonanie prijímacej skúšky

Termín: 11. jún 2018
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní (podmienky prijatia, postup pri prihlasovaní, postup pre kadetov AOS, termíny a poplatky) získate na adrese http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/Voj_vseob_lek.aspx  

Prípravný kurz pre prijímacie konanie:

Termín: 4.-9.júna 2018

Miesto: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové,

Poplatok: Zdarma

Lektori: LF UK v Hradci Králové

Rozsah: 45 vyučovacích hodín

Stravovanie: možnosť využitia stravovacieho zariadenia FVZ UO za stanovené ceny

Ubytovanie: v ubytovacích zariadeniach Armády ČR v Hradci Králové - zdarma

Prihlášku, podmienky pre účasť na prípravnom kurze a ďalšie dôležité informácie k jeho organizácii a priebehu obdržia všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku na vysokoškolské štúdium.

 

Podanie žiadosti do výberového konania a jeho úspešné absolvovanie však zároveň neznamená automatické prijatie uchádzača do štátnej služby.

 

LETÁK - STAŇ SA PROFESIONÁLNYM VOJAKOM - LEKÁROM


PREZENTÁCIA - ZÁUJEM O ŠTÚDIUM 2018Autor: RSk BA - Dátum: 01.03.2018
Čítanosť: 21218
Verzia pre tlač

Skočiť na menu