ŠTUDUJEŠ ALEBO SI ABSOLVENTOM I. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA LETECKÝCH ODBORNOSTÍ? - STAŇ SA PILOTOM, LETOVODOM, LETECKÝM MECHANIKOM


ŠTUDUJEŠ ALEBO SI ABSOLVENTOM I. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA LETECKÝCH ODBORNOSTÍ? - STAŇ SA PILOTOM, LETOVODOM, LETECKÝM MECHANIKOM

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Technickou univerzitou v Košiciach budú v rámci prijímacieho konania na denné štúdium vybraných študijných programov na Leteckej fakulte TUKE (ďalej len LF TUKE) v AR 2018/2019 prijímaní aj kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS).

 Študent LF TUKE – kadet AOS v rámci štúdia absolvuje „civilný“ študijný program Riadenie leteckej dopravy, Prevádzka lietadiel alebo Senzorika a avionické systémy a zároveň vojenský program pozostávajúci zo vševojskového výcviku, odbornej vojenskej teoretickej prípravy a z teoretického a praktického leteckého výcviku podľa druhu vojenskej leteckej špecializácie.

Ako sa stať študentom:

1. krok – podanie prihlášky na Leteckú fakultu Technickej univerzity Košice vo zvolenom inžinierskom študijnom programe– do 31. 3. 2018.

Informácie k podaniu prihlášky sú zverejnené na stránke: http://www.aos.sk/index.php?stranky=studenti/Ing_voj_TUKE.php  

2. krok – návšteva regrutačnej skupiny do 12.4. 2018.

Po doručení prihlášok na Leteckú fakultu Technickej univerzity Košice budú uchádzačovi zaslané pokyny od AOS pre ďalší postup. Uchádzač sa v zmysle pokynov prihlási aj do výberového konania na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka prostredníctvom regrutačných skupín. Kontakty na regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetovej stránke www.vojak.mil.sk  

Pri pohovore na regrutačnej skupine uchádzač:
* vyplní predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR;
* absolvuje zdravotnú prehliadku, posúdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (pred podaním prihlášky môže uchádzač využiť konzultáciu svojej zdravotnej spôsobilosti u posudkového lekára regrutačnej skupiny, pod ktorú patrí podľa miesta trvalého bydliska).

Následne uchádzač absolvuje ďalšie previerky spojené s procesom výberu uchádzača do prípravnej štátnej služby OS SR:
a) previerku psychickej spôsobilosti – vykonáva sa psychodiagnostickým vyšetrením,
b) previerku fyzickej zdatnosti – vykonáva sa preskúšaním pohybovej výkonnosti v troch disciplínach:
* povinná disciplína je beh na 12 minút
* voliteľné disciplíny sú /možnosť výberu z dvojice cvikov/:
- člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov;
- ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy. 

 

Disciplína

Norma pohybovej výkonnosti (muži)

Norma pohybovej výkonnosti (ženy)

 beh na 12 minút (meter)

2 430

2 020

 ľah - sed s otáčaním trupu
(počet za 1 minútu)

44

36

 skok do diaľky z miesta (centimeter)

---

174

 zhyby na hrazde (počet)

6

---

 člnkový beh 10 x 10 metrov (sekunda)

27,7

30,9

 beh na 60 m (sekunda)

9,0

10,03. krok – uchádzači o študijné programy vojenský pilot (čísla špecializácií 402, 403, 404) a odborník riadenia letovej prevádzky (čísla špecializácií 409, 410), ktorí úspešne absolvujú etapy výberového konania na funkciu kadet AOS uvedené v krokoch 1. a 2. budú vyslaní na zdravotnú prehliadku do Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. v Košiciach. Finančné náklady na letecko-lekárske vyšetrenie budú hradiť Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie a podrobnosti pre uchádzačov o vyššie uvedené štúdium sú uvedené na internetovej stránke: http://www.aos.sk/index.php?stranky=studenti/Ing_voj_TUKE.php  

Podanie žiadosti do výberového konania a jeho úspešné absolvovanie však zároveň neznamená automatické prijatie uchádzača do štátnej služby.

 

LETÁK - STAŇ SA PILOTOM, LETOVODOM, LETECKÝM MECHANIKOM

 

PREZENTÁCIA - ZÁUJEM O ŠTÚDIUM 2018Autor: RSk BA - Dátum: 01.03.2018
Čítanosť: 27265
Verzia pre tlač

Skočiť na menu